U bent hier

Bijzondere projecten

We kunnen bogen op jarenlange ervaring in het werken met (professionals voor) jongeren. Om de diversiteit van ons aanbod duidelijk te maken vertellen we u graag kort over een aantal bijzondere projecten.

Beheer van YOUTURN en gedragsinterventies voor justitiële jeugdinrichtingen

Sinds 2011 beheert Stichting 180 in opdracht van de gezamenlijke Justitiële Jeugdinrichtingen en de Dienst Justitiële Inrichtingen de basismethodiek YOUTURN en zes belangrijke erkende  gedragsinterventies voor jongeren; AR/SoVa op Maat, Leren van Delict, Brains4Use, In Control!, Out of the Circle en het Buitenprogramma Work-Wise. Het beheer omvat onder meer het monitoren van de kwaliteit van uitvoering, het geven van verbeteradviezen, het organiseren van opleidingen voor professionals en het ondersteunen van gebruikersgroepen.

‘de Werkstraat’

Voor het schooljaar 2014 en 2015 is Stichting 180 projectleider voor de ontwikkeling van de Orion Werkstraat, een nieuw initiatief van het Orion College Amsterdam. Orion wil voor haar leerlingen die passen in het uitstroomprofiel Arbeidsmarkt de werkwijze voor arbeidsvoorbereiding, arbeidstoeleiding en arbeidsinpassing professionaliseren.

Solid base for the future of young male offenders

Solid base for the future of young male offenders  is een internationale project (looptijd 2013 tot en met 2014) tussen Nederland en zeven andere Europese landen. Een Solide Basis voor de Toekomst is van origine een interventie voor meisjes, gericht op het verhogen van hun gevoel van eigenwaarde en het verbeteren van hun sociale competenties. Met een subsidie van de Europese Commissie wordt het programma onder onze leiding en begeleiding doorontwikkeld naar een variant voor jongens, als programma binnen onderwijsinstellingen en residentiële of ambulante voorzieningen.

JIVE; vrijwilligers betrekken bij justitie

Stichting 180 doet mee in het transnationale project JIVE (Justice Involving Volunteers in Europe). Dit tweejarig project (april 2014 tot 2016) beoogt de oprichting van een netwerk van niet-gouvernementele organisaties [NGO’s] die werkzaam zijn in de strafrechtspleging. Doel van het netwerk is om ideeën en praktijkervaringen uit te wisselen voor wat betreft de inzet van vrijwilligers in de ondersteuning van(ex-) gedetineerden.

Er zijn twee belangrijke gebieden waar dit project zich op richt. Ten eerste de rol en de waarde van vrijwilligers die werken met (ex-) gedetineerden, hun families en slachtoffers en ten tweede het effectief werken in partnerschap met de wettelijke en private organisaties. In het JIVE project participeren Nederland, Portugal, Italië, Hongarije, Roemenië,  Engeland en Duitsland.

TOPs! voor Curaçao

Voor de FDRS (Fundashon Fondo pa Deporte i Responsabilidat Sosial) van Curaçao zijn we in 2014 en 2015 bezig om het programma TOPs! integraal geschikt te maken voor de jongeren van Curaçao. Het programma wordt doorontwikkeld en aangepast aan de Curaçaose situatie. Professionals in Curaçao worden opgeleid door 180. Alle handleidingen en ondersteunende materialen worden (waar nodig) vertaald naar Papiamento.  Ook implementatie, monitoring van de uitvoering en evaluatie van het programma wordt door 180 verzorgd.

TOPs! binnen Horizon

Horizon is een van de grotere jeugdzorg en speciaal onderwijs organisaties in Nederland en heeft TOPs! omarmt als één van de basisprogramma’s voor de organisatie. Eigen kracht en verantwoordelijkheid staan bij de aanpak van Horizon centraal. De programma-opzet en -doelen van TOPs! sluiten hier perfect op aan.

Horizon werkt met TOPs! op drie van hun JeugdzorgPlus locaties (’t Anker, Rijnhove en De Vaart), bij een tweetal onderwijsvoorzieningen verbonden aan een jeugdzorglocatie en bij zes losstaande VSO scholen. In totaal worden 14 TOPs!-coaches en 162 TOPs!-trainers opgeleid om zo het programma aan te kunnen bieden aan ruim 1500 jongeren. De planning is om het totale implementatie traject verspreid over de jaren  2014 en 2015 uit te voeren.

Internationale samenwerking in het project ‘MATCH’

Het EQUAL-project ‘MATCH’ (2001 tot 2007) is een internationaal project dat mede gefinancierd is door het Europees Sociaal Fonds. Stichting 180 (toen nog Work-Wise Nederland) is initiatiefnemer en hoofduitvoerder van het MATCH project geweest.

EQUAL is de subsidieregeling 2000-2006 van het Europees Sociaal Fonds (ESF) ter bevordering van de werkgelegenheid in de lidstaten van de EU. De uitvoering van de regeling is door de ministeries van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ondergebracht bij het Agentschap SZW.

Binnen het project ‘MATCH’ heeft Stichting 180 het Work-Wise programma doorontwikkeld voor diverse specifieke doelgroepen. Zo kregen jongeren met alleen een licht crimineel verleden extra aandacht om te voorkomen dat deze groep alsnog het slechte pad kiest. Ook zijn er deelprojecten opgezet voor veelplegers. Alle programma’s zijn gericht op een succesvolle terugkeer in de samenleving en een vermindering van recidive. Omdat bij de uitvoering van Work-Wise verschillende organisaties betrokken zijn (ketensamenwerking) is juist daarom een programmatische, eenduidige aanpak van belang.

‘1000 Jongerenplan’ Overijssel

Het 1000 Jongerenplan is in 2010 opgezet om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij het vinden van een baan of opleiding. De provincie Overijssel heeft in samenhang met het regionale Twentse Actieplan Jeugdwerkloosheid en met Jarabee, Regio Twente, de Twentse gemeenten, UWV, ROC, (speciaal)onderwijs, reclassering, MEE Twente en Justitie het plan opgezet. Overijssel is daarbij verdeeld in drie regio's. Twente moet voor 2015 500 jongeren aan werk helpen. Inmiddels is dat bij ruim 400 jongeren gelukt op basis van de Work-Wise methodiek van Stichting 180. De andere jongeren zitten nog in een traject of zijn doorverwezen naar een hulpverlenende instantie omdat de problematiek nog te groot is. Vanaf 2015 integreren gemeenten het plan in hun reguliere aanpak van de arbeidsmarkt. De intensieve begeleiding door een (Work-Wise) Individueel Traject Begeleider blijft daarbij de basis vormen.

Gemeente Rotterdam: Jongeren met problematische schulden

In 2013 heeft Stichting 180 meer dan 70 begeleiders getraind in Motiverende Gespreksvoering en 'C(r)ash, omgaan met geld'. De training is gegeven in het kader van het project Jongeren met problematische schulden, onderdeel van het deelprogramma Kwetsbare jongeren van de gemeente Rotterdam. Rotterdam kent bijna twee keer zo veel jongeren met problematische schulden als het Nederlands gemiddelde. Reden voor de gemeente om een project te starten met als doel de zelfredzaamheid van deze jongeren op het gebied van financiën te vergroten. De begeleiders zijn door 180 getraind in de principes en vaardigheden van Motiverende Gesprekvoering en hebben geleerd de training C( r)ash, omgaan met geld te geven aan jongeren.

Training omgang met jongeren voor Dienst Vervoer

De Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) regelt het vervoer van gevangenen in Nederland. Ook het vervoer van jongeren die civielrechtelijk zijn veroordeeld valt sinds kort onder de verantwoordelijkheid van deze dienst. Stichting 180 trainde ruim 100 medewerkers van DV&O in het leren omgaan en goed communiceren met deze nieuwe doelgroep voor DV&O.

Op maat training gebaseerd op YOUTURN uitgangspunten

De YOUTURN specialisten van 180 hebben voor deze groep medewerkers een tweedaagse training op maat ontwikkeld, op basis van de methodische uitgangspunten van YOUTURN. Doel is om medewerkers beter in staat te stellen aansluiting te maken met de jongeren door gebruik te maken van herkenbare principes. Zo wordt ook nadrukkelijk ingezet op het bevordering van samenwerking tussen jongere en medewerker.

Training motiverende gespreksvoering voor taakstrafcoördinatoren RvdK

Ruim 140 Coördinatoren Taakstraffen, werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming, zijn de afgelopen maanden door Stichting 180 getraind in Motiverende Gespreksvoering. Met Motiverende Gespreksvoering versterkt de hulpverlener de intrinsieke motivatie van de cliënt om te veranderen. Een belangrijke vaardigheid voor de taakstraf coördinatoren van de Raad voor de Kinderbescherming. 180 heeft daarom een training op maat gemaakt met colleges verzorgd door middel van videofragmenten, een vaardigheidstraining van 5 dagdelen, inclusief een terugkomdagdeel en een besloten e-learningomgeving.

Goed beoordeeld

De gemiddelde beoordeling van alle deelnemers is een 7,7 en de beoordeling voor de docenten een ruime 8. Met name op de aspecten ‘kennis van zaken’ en ‘inspirerend’ zijn de trainingen hoog beoordeeld, met respectievelijke  scores van 8,1 en 8,0 op deze onderdelen.

Landelijk actieplan Jeugdwerkloosheid

Omdat het kabinet wil voorkomen dat jongeren langdurig aan de kant staan, is in mei 2009 het Landelijk Actieplan Jeugdwerkloosheid opgesteld. Een specifieke doelgroep in het actieplan waren de kwetsbare jongeren. Jongeren bij wie een stapeling van problemen, zoals gedragsproblematiek, schulden, verslaving, problematische thuissituatie of justitieel verleden, een extra barrière vormt. Speciaal voor deze groep jongeren heeft Stichting 180 de Work-Wise methodiek ingezet als werkzaam programma. Doel was om 150 jongeren uit de residentiële én ambulante jeugdzorg extra te ondersteunen, zodat ze beter voorbereid zijn op hun toekomst en daarmee op participatie in de maatschappij. 

Sterke resultaten

De Work-Wise aanpak heeft goed gewerkt. In de eindrapportage en slotconferentie zijn de volgende resultaten gepresenteerd:

92% succesvol doorlopen

100 kwetsbare jongeren uit de residentiële en ambulante jeugdzorg zijn ingestroomd in een Work-Wise traject, en vrijwel al deze jongeren (92%) hebben dit traject succesvol doorlopen, in die zin dat ze naar school gaan en/of een baan hebben;

Landelijke bedrijvennetwerk opgezet

Er is een landelijk bedrijvennetwerk gerealiseerd waaraan drie landelijke werkgevers zich hebben gecommitteerd en veertien landelijke en regionale werkgevers zijn toegetreden.

Ondersteuning trajectfinanciering

ITB’ers zijn ondersteund bij het zoeken naar trajectfinanciering; er heeft een inventarisatie plaats gevonden van de gevolgen van de drie transities (Wwnv, Wmo en Jeugdzorg) voor de financiering van Work-Wise trajecten.

Buitenprogramma Work-Wise

Het Buitenprogramma Work-Wise is doorontwikkeld voor een bredere doelgroep kwetsbare jongeren, door het ontwikkelen van de gedragsinterventie ‘Aan de slag’ en het programma ‘Grijp je Kans’.

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl