088-8800300 info@180.nl

Op 28 juni van 10:00-11:30 uur presenteren Social Finance Nederland en Stichting 180 de uitkomsten van een haalbaarheidsstudie naar de interventie De Nieuwe Toekomst. Medewerkers van de Vrouwenopvang en beleidsmedewerkers werkzaam binnen de domeinen Zorg en Welzijn, Werk en Inkomen en Veilig Thuis zijn van harte welkom. Opgeven kan via moniquebeute@180.nl

Huiselijk geweld is een omvangrijk probleem. Zo gaven begin 2020 1,2 miljoen mensen van 16 jaar en ouder aan in het voorgaande jaar slachtoffer te zijn geweest van een vorm van huiselijk geweld. Vrouwen hebben een verhoogd risico om slachtoffer te worden van huiselijk geweld. En vrouwen die al eens slachtoffer zijn geweest, lopen een extra groot risico, met een enorme impact op hun leven als gevolg. Het programma De Nieuwe Toekomst, beheerd door Stichting 180 en uitgevoerd in verschillende centrumgemeenten, helpt vrouwen die (ernstig) huiselijk geweld hebben meegemaakt om weer te werken aan hun toekomst. In het programma leren vrouwen om weer in zichzelf te geloven en ontdekken ze hun ambities en mogelijkheden voor de toekomst. Uit een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door Social Finance NL blijkt bovendien dat investeren in De Nieuwe Toekomst loont: voor elke euro die de gemeente investeert in de uitvoering van het programma, levert dit de gemeente tot wel 1,78 euro op in maatschappelijke waarde.

Stappen naar een nieuwe toekomst

De Nieuwe Toekomst helpt vrouwen die (ernstig) huiselijk geweld hebben meegemaakt om stappen te zetten naar economische zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Stappen naar ‘een nieuwe toekomst’. Het programma dicht hiermee een gat in reguliere ondersteuning door een brug te slaan tussen hulpverlening en re-integratie.  Deelneemsters zeggen over het programma: “Ik heb geleerd om ergens voor te gaan. Je moet doelen stellen en daar in kleine stapjes naartoe gaan.” En: “Werk biedt mij veiligheid. Mijn werk is een plek waar ik mij een normaal mens voel, waar ik erbij hoor. Ik ben daar weg van de zorgen thuis.”

Investeren in De Nieuwe Toekomst loont

Dat De Nieuwe Toekomst loont voor de deelneemsters van het programma is duidelijk. Zo zetten ze stappen richting werk en verbetert hun zelfvertrouwen en mentale gezondheid. Daarmee is het een interessante businesscase voor gemeenten. Daarom hebben Social Finance NL en Atria onderzoek gedaan naar de effecten en de maatschappelijke waarde van het programma. Uit het onderzoek van Atria naar de effectiviteit en werkzame mechanismen, blijkt dat De Nieuwe Toekomst effectief is in het (her)nemen van controle over het eigen leven en perspectief op economische zelfstandigheid. Uit de haalbaarheidsstudie van Social Finance NL blijkt dat het programma niet alleen maatschappelijke, maar ook financiële waarde toevoegt voor een gemeente. Zo levert bijvoorbeeld het vinden van vast werk door een deelneemster door toedoen van De Nieuwe Toekomst naar verwachting € 17.243 op aan besparingen in de bijstand voor de komende twee jaren.

 

1 euro = 1,78 euro maatschappelijke waarde

De maatschappelijke waarde die De Nieuwe Toekomst realiseert, resulteert in een positieve maatschappelijke businesscase: voor elke 1 euro die de gemeente investeert in de uitvoering van het programma, levert dit de gemeente tot wel 1,78 euro op in maatschappelijke waarde. Björn Vennema, directeur Social Finance NL: “In gesprekken met betrokkenen, hebben we ondervonden hoe waardevol De Nieuwe Toekomst is voor de deelneemsters. Dat  het programma daarbij ook een positieve maatschappelijke businesscase oplevert, is een mooi resultaat. De Nieuwe Toekomst loont dus niet alleen voor de deelneemsters maar ook direct voor de deelnemende gemeente. Laat dat een aanmoediging zijn voor meer gemeenten om het programma in te zetten.”


Stichting 180 pakt door

Stichting 180 voert het landelijk beheer uit van De Nieuwe Toekomst. Een belangrijk speerpunt is de doorontwikkeling van het programma. Atria heeft in haar onderzoek concrete aanbevelingen meegegeven voor deze doorontwikkeling die Stichting 180 en betrokken uitvoerders hebben doorgevoerd voor de optimalisatie van het programma. Daarnaast is de ambitie van Stichting 180 om De Nieuwe Toekomst landelijk verder uit te rollen. Irma van der Veen, directeur Stichting 180: “Geweldig dat we de effecten en maatschappelijke waarde van De Nieuwe Toekomst scherper in kaart hebben kunnen brengen. Zo kunnen we laten zien dat het programma een goede uitkomst biedt voor deelneemsters én gemeenten. Hopelijk helpt dit om meer gemeenten te betrekken, zodat we nóg meer vrouwen die huiselijk geweld hebben meegemaakt kunnen helpen bij het vinden van hun nieuwe toekomst.” Voor de doorontwikkeling en opschaling van De Nieuwe Toekomst wordt Stichting 180 ondersteund door het Oranje Fonds en ING Nederland Fonds.

Interesse in het programma? Ga naar www.180.nl/interventie-de-nieuwe-toekomst

 

Over De Nieuwe Toekomst

De Nieuwe Toekomst is het enige gender-sensitieve programma gericht op stappen naar participatie. Het programma omvat een groepstraining van 10 bijeenkomsten gecombineerd met een individueel coachingstraject van ongeveer 9 maanden voor vrouwen die te maken hebben gehad met (ernstig) huiselijk geweld. In de training staat activering en het toekomstperspectief centraal en maken vrouwen een persoonlijk ontwikkelingsplan dat zij, met ondersteuning van een vrijwillige coach, uitvoeren en tussentijds zo nodig bijstellen. Het uiteindelijk doel van De Nieuwe Toekomst is controle over eigen leven en perspectief op economische zelfstandigheid.

Over de haalbaarheidsstudie van Social Finance NL

Social Finance NL heeft in opdracht van Stichting 180 een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar duurzame financiering van De Nieuwe Toekomst. Het Oranje Fonds en ING Nederland fonds hebben deze haalbaarheidsstudie mede mogelijk gemaakt. Voor de haalbaarheidsstudie heeft Social Finance NL een uitgebreide analyse gedaan en gesproken met verschillende betrokkenen (waaronder uitvoerders van het programma). In het onderzoek zijn metingen door uitvoerders aan de hand van de Zelfredzaamheidmatrix meegenomen om de effecten van het programma in kaart te brengen. De bevindingen zijn tevens getoetst met het onderzoek van Atria naar de effectiviteit en werkzame mechanismen van het programma waarbij deelneemsters en een controlegroep anderhalf jaar zijn gevolgd en de effecten met elkaar zijn vergeleken.

Meer weten over het inzetten van deze interventie voor vrouwen die slachtoffer zijn geweest van (ernstig) huiselijk geweld? Zoek contact met Monique Beute, landelijk coördinator van De Nieuwe Toekomst: 06 – 82 54 28 80

Interventie: De Nieuwe Toekomst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle tot nu toe bn partijen hebben de diverse onderdelen waaruit de interventie zou moeten bestaan globaal uitgedacht. De slag die nu gemaakt wordt is het verder uitwerken van de aanpak (inclusief de theoretische onderbouwing daarvan), het uitvoeren van een procesevaluatie en het voorleggen van het resultaat hiervan aan de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. Hiervoor heeft de opdrachtgever (het Landelijk Parket van het OM) Stichting 180 als meest geschikte kandidaat gekozen. We zijn er