U bent hier

Leren van Delict

Leren van Delict is een individuele, cognitief-gedragsmatige training voor jongeren die een (gewelddadig) delict gepleegd hebben en in een justitiële jeugdinrichting of JeugdzorgPlus instelling verblijven. Het doel is voorkomen dat jongeren opnieuw (gewelddadige) delicten plegen. Tijdens Leren van Delict leert de jongere hoe hij nieuwe delicten kan voorkomen en welk gedrag daarvoor een alternatief is. Hiertoe analyseert de jongere het gepleegde delict, en leert om verhoogde risicofactoren en risicosituaties bij zichzelf en in zijn omgeving te herkennen. Vervolgens richt de interventie zich op het aanleren van gedrags- en sociaal-probleemoplossende vaardigheden en het ontwikkelen van een terugvalpreventieplan. Door middel van opfrissessies worden bijeenkomsten doelgericht herhaald tijdens kritieke overgangssituaties.

Over het programma

Erkende gedragsinterventie

Leren van Delict is erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie en richt zich op jongeren van 14 tot 24 jaar die een of meerdere (gewelds)delicten hebben gepleegd en in een jeugdinrichting verblijven. Het hoofddoel van Leren van Delict is voorkomen dat jongeren opnieuw (gewelddadige) delicten plegen. Subdoelen zijn: de jongere

- heeft inzicht in zijn eigen delictketen;

- heeft minder irrationele gedachten, vijandige attributies en cognitieve vertekeningen;

- neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen gedrag en de gevolgen daarvan;

- beschikt over een uitgebreider repertoire gedrags- en sociaal-probleemoplossende vaardigheden. 

Leren van Delict is niet bestemd voor jongeren met een IQ < 70, tenzij de de jongere beschikt over een redelijk tot goed sociaal aanpassingsvermogen. Voor deze jongeren is de interventie aan te passen, bij elke sessie worden suggesties gegeven voor aanpassingen ten behoeve van LVB jongeren. 

Drie fasen

De training is opgedeeld in drie fasen. In fase 1 (Delictanalyse; 9 weken) leert de jongere verhoogde risicosituaties en risicofactoren bij zichzelf en in zijn omgeving herkennen. In fase 2 (Veranderingsfase; 16 weken) leert de jongere om gedragsalternatieven te ontwikkelen en toe te passen. In fase 3 (Opfrissessies) worden doelgericht (delen van) sessies uit de tweede fase herhaald. Het aantal sessies is afhankelijk van de situatie van de jongere. 

Jongeren maken gebruik van een werkboek met trainingsopdrachten. Hierin worden ook aantekeningen en afspraken bijgehouden.

Beschrijving fasen Leren van Delict

Opleiding voor professionals en kosten

Trainers moeten beschikken over een universitaire opleiding in de gedragswetenschappen en een aantal competenties (o.a. kennis van en ervaring met cognitieve gedragstherapie). Daarnaast dienen zij de SAVRY-, SAPROF- (Structured Assessment of Protective Factors for violence risk), UCL- en (binnen justitiële jeugdinrichtingen) de YOUTURN-training afgerond te hebben. Trainers volgen een vierdaagse opleiding. Tijdens deze opleiding worden deelnemers onder andere getraind in het doorvragen naar en uitdagen van cognities, het bespreken van de delictanalyse met de jongere en de ouders, het opstellen van en het werken met een delictketen en terugvalpreventieplan, en het omgaan met weerstand van jongeren en cultuurverschillen. Na afronding van de opleiding ontvangen deelnemers een licentie met een geldigheidsduur van twee jaar. 

Wilt u weten wanneer er een training wordt aangeboden, kijk in de Agenda.

Voor inhoudelijke informatie over Leren van Delict kunt u contact opnemen met Renate Dekker, landelijk programmacoordinator Leren van Delict (rdekker@intermetzo.nl of 088 - 547 76 99).  

Voor praktische informatie over Leren van Delict (zoals opleidingsdata en kosten) kunt u contact opnemen met het bedrijfsbureau van Stichting 180 via info@180.nl of 088-8800 300.

 

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl