088-8800300 info@180.nl

Elk mens verdient een nieuwe kans

De Nieuwe Toekomst

Elk jaar opnieuw zijn veel vrouwen slachtoffer van (ernstig) huiselijk geweld. De interventie De Nieuwe Toekomst is de enige interventie in Nederland die zicht richt op deze kwetsbare groep. De Nieuwe Toekomst levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van herhaling van huiselijk geweld en het realiseren van participatie en economische onafhankelijkheid, wat een beschermende factor is voor afname van huiselijk geweld. De interventie is ontwikkeld door de Nederlandse Vrouwen Raad en Valente. Sinds januari 2021 voert Stichting 180 de landelijke coördinatie uit van deze aanpak.

DE NIEUWE TOEKOMST

Elke stap in de richting van economische zelfstandigheid telt!

Methodiek van De Nieuwe Toekomst

Huiselijk geweld is niet genderneutraal. Vrouwen lopen een verhoogd risico om slachtoffer te worden van huiselijk geweld. Vrouwen die al eens slachtoffer zijn geweest, lopen een extra groot risico. Het is dus van belang dat preventie van huiselijk geweld gendergericht is, specifiek op risicogroepen zoals de doelgroep vrouwen van De Nieuwe Toekomst. Bovendien is De Nieuwe Toekomst een effectief gebleken methode en resultaatgericht.

Op lokaal niveau kan De Nieuwe Toekomst worden opgezet vanuit participatiedoeleinden, maar het kan ook een aanbod zijn van zorg- & welzijnsorganisaties. In de praktijk is de gemeente altijd (mede)financieren participant in de aanlevering van deelneemsters aan de training. Maar ook de Vrouwenopvang, een welzijnsorganisatie of specifiek een vrouwenorganisatie kunnen de initiatiefnemer(s) zijn. Vaak wordt de interventie door meerdere partijen opgezet.

Deelnemers worden geworven en starten in een groep van 8-12 deelneemsters aan tien bijeenkomsten.  Onder begeleiding van een professionele trainster en met onderlinge steun van de groep ontwikkelen zij een toekomstperspectief dat bij hen past. Daarbij krijgen ze negen maanden steun van een vrijwillige persoonlijke coach die hen begeleidt bij het realiseren van hun participatiedoelen die vooraf zijn vastgesteld. De interventie streeft naar economische zelfstandigheid, maar elke stap die in die richting wordt gezet telt! Er is divers materiaal beschikbaar, met onder meer een uitgebreid deelnemerswerkboek. De resultaten worden gemonitord. Doel is groei van minimaal 1 trede op de Participatieladder of Zelfstandigheid-Matrix (ZRM).

Inhoud van de tien bijeenkomsten

 1. Kennismaking en introductie
 2. Talenten en kwaliteiten
 3. Ervaring
 4. Pitch en Coach
 5. Wat wil ik?
 6. Opruimen van hindernissen
 7. Netwerken
 8. Sollicitatiebrief en cv
 9. Netwerk- en sollicitatiegesprek
 10. Afronding en certificering

Ambities van 180 voor De Nieuwe Toekomst

In diverse centrumgemeenten wordt De Nieuwe Toekomst al uitgevoerd, te weten Amsterdam, Rotterdam, Leeuwarden, Amersfoort en Leiden.
Samen met lokale uitvoerders en met subsidie van het Oranje Fonds heeft 180 de ambitie de interventie duurzaam te borgen in deze vijf gemeenten. Onderzocht wordt of een vorm van resultaatfinanciering door de gemeente tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast wil Stichting 180 ook in gemeenten waar de interventie eerder werd uitgevoerd (o.a. Zwolle, Zaanstad, Maastricht) of nog onbekend is (o.a. Utrecht, Almere en Amersfoort) in samenspraak met de gemeente en daarvoor in aanmerking komende partijen, de interventie op de kaart zetten.

In de maanden februari tot augustus 2021 laat Stichting 180 al van zich horen door samen met de uitvoerders te gaan inventariseren welke gemeenten openstaan voor een verkenning om De Nieuwe Toekomst te gaan financieren volgens een systematiek van resultaatfinanciering.

Wij zullen hiervoor in de eerste maanden van 2021 online sessies op zowel individueel als groepsniveau organiseren. U hoort dus van ons! Bij interesse hiervoor kunt u zich wenden tot Monique Beute of Irma van der Veen.

Landelijke coördinatietaken

Naast bovengenoemde ambities heeft Stichting 180 de volgende taken:

 • het organiseren van deskundigheidsbevordering voor trainers en trainers in spe
 • het organiseren van themabijeenkomsten voor lokale projectcoordinatoren en trainers
 • het onderhouden en verbeteren van de kwaliteit en borging van de methodiek
 • (mogelijk) het organiseren van een landelijke trainerspool
 • het verzorgen van de landelijke communicatie
 • het erkend houden van de interventie na 2023

Erkende interventie

De interventie De Nieuwe Toekomst is erkend als ‘Goed onderbouwd’ door de onafhankelijke erkenningscommissie Maatschappelijke Ondersteuning, participatie en veiligheid en opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies van Movisie.

Meer weten?

Bel Monique: 06-82542880