088-8800300 info@180.nl

Elk mens verdient een nieuwe kans

De Nieuwe Toekomst

Elk jaar opnieuw zijn veel vrouwen slachtoffer van (ernstig) huiselijk geweld. De interventie De Nieuwe Toekomst is de enige in Nederland die zicht richt op vrouwen met huiselijk geweldservaringen (en hun kinderen). De Nieuwe Toekomst levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van herhaling van huiselijk geweld en realiseert participatie en economische onafhankelijkheid; een beschermende factor voor afname van huiselijk geweld. De Nieuwe Toekomst is ontwikkeld door de Nederlandse Vrouwen Raad en Valente. Sinds januari 2021 is Stichting 180 de landelijke coördinator van deze aanpak.

DE NIEUWE TOEKOMST

Elke stap in de richting van economische zelfstandigheid telt!

Methodiek De Nieuwe Toekomst

Vrouwen lopen een verhoogd risico om slachtoffer te worden van huiselijk geweld. Vrouwen die al eens slachtoffer zijn geweest, lopen een extra groot risico. Het is dus van belang dat preventie van huiselijk geweld gendergericht is, specifiek op risicogroepen zoals de doelgroep vrouwen van De Nieuwe Toekomst. De Nieuwe Toekomst is niet genderneutraal, richt zich op het verbreken van de stilte en het isolement en het wegnemen van schaamte. Precies daarom is deze interventie uniek. Vrouwen met huiselijk geweldservaringen komen niet naar een algemeen gemeentelijk arbeidstraject toe of ze komen wel, maar houden zich er stil en haken snel af. Voor hen is De Nieuwe Toekomst een uitkomst!. Bovendien is De Nieuwe Toekomst een effectief gebleken methode en resultaatgericht.

Op lokaal niveau kan De Nieuwe Toekomst worden opgezet vanuit participatiedoeleinden, maar het kan ook een aanbod zijn van zorg- & welzijnsorganisaties. In de praktijk is de gemeente altijd (mede)financier en participant in de aanlevering van deelneemsters aan de training. Maar ook de Vrouwenopvang, welzijnsorganisatie of andere vrouwenorganisatie kunnen initiatiefnemer(s) zijn. Vaak wordt de interventie door meerdere partijen samen aangeboden.

Deelnemers starten in een groep van 8-12 deelneemsters en doorlopen tien bijeenkomsten.  Onder begeleiding van een professionele trainster en met onderlinge steun van de groep ontwikkelen zij een toekomstperspectief dat bij hen past. Daarbij krijgen ze negen maanden steun van een vrijwillige persoonlijke coach die hen begeleidt bij het realiseren van hun participatiedoelen die vooraf zijn vastgesteld. De interventie streeft naar economische zelfstandigheid, maar elke stap in die richting telt! Er is divers materiaal beschikbaar, met onder meer een uitgebreid deelnemerswerkboek. De resultaten worden gemonitord. Doel is groei van minimaal 1 trede op de Participatieladder of Zelfstandigheid-Matrix (ZRM).

Inhoud van de tien bijeenkomsten

 1. Kennismaking en introductie
 2. Talenten en kwaliteiten
 3. Ervaring benoemen
 4. Jezelf pitchen
 5. Doelen stellen
 6. Opruimen van hindernissen
 7. Netwerken
 8. Sollicitatiebrief en cv
 9. Netwerk- en sollicitatiegesprek
 10. Afronding en certificering

Ambities van 180 voor De Nieuwe Toekomst

In diverse centrumgemeenten wordt De Nieuwe Toekomst al uitgevoerd, te weten Amsterdam, Rotterdam, Leeuwarden, Goes en Leiden.
Samen met lokale uitvoerders en met subsidie van het Oranje Fonds heeft 180 de ambitie de interventie duurzaam te borgen in deze vijf gemeenten. Onderzocht wordt of een vorm van resultaatfinanciering door de gemeente tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast wil Stichting 180 ook in gemeenten waar de interventie eerder werd uitgevoerd (o.a. Zwolle, Zaanstad, Maastricht) of nog onbekend is (o.a. Utrecht, Almere) in samenspraak met de gemeente en daarvoor in aanmerking komende partijen, de interventie op de kaart zetten.

In de maanden februari tot augustus 2021 laat Stichting 180 al van zich horen door samen met de uitvoerders te gaan inventariseren welke gemeenten openstaan voor een verkenning om De Nieuwe Toekomst te gaan financieren volgens een systematiek van resultaatfinanciering.

Wij zullen hiervoor in de eerste maanden van 2021 online sessies op zowel individueel als groepsniveau organiseren. U hoort dus van ons! Bij interesse hiervoor kunt u zich wenden tot Monique Beute of Irma van der Veen.

Landelijke coördinatietaken

Naast bovengenoemde ambities heeft Stichting 180 de volgende taken:

 • het organiseren van deskundigheidsbevordering voor trainers en trainers in spe
 • het organiseren van themabijeenkomsten voor lokale projectcoördinatoren en trainers
 • het onderhouden en verbeteren van de kwaliteit en borging van de methodiek
 • (mogelijk) het organiseren van een landelijke trainerspool
 • het verzorgen van de landelijke communicatie
 • het erkend houden van de interventie na 2023

Erkende interventie

De interventie De Nieuwe Toekomst is erkend als ‘Goed onderbouwd’ door de onafhankelijke erkenningscommissie Maatschappelijke Ondersteuning, participatie en veiligheid en opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies van Movisie.

Meer weten?

Bel Monique: 06-82542880