088-8800300 info@180.nl

Samen werken aan een leuker leven voor ieder mens!

Leren van Delict

Gemeente, Jeugdzorg, Justitie

Leren van Delict is een individuele training voor jongeren die een (gewelddadig) delict gepleegd hebben in een justitiële inrichting of Jeugdzorg (plus) instelling verblijven. Het doel is voorkomen dat jongeren opnieuw gewelddadige delicten plegen. De jongere leert alternatief gedrag en hoe hij nieuwe delicten kan voorkomen. De interventie richt zich op het aanleren van gedrags- en probleemoplossende vaardigheden en het ontwikkelen van een terugvalpreventieplan. Door middel van opfrissessies worden bijeenkomsten doelgericht herhaald tijdens kritieke overgangssituaties.

Over het programma

Leren van Delict is bestemd voor jongeren van 14-24 jaar die één of meer geweldsdelicten hebben gepleegd en in een jeugdinrichting verblijven. Het hoofddoel van Leren van Delict is voorkomen dat jongeren opnieuw gewelddadige delicten plegen. Subdoelen zijn: 

  • De jongere heeft inzicht in zijn eigen delictketen
  • De jongere heeft minder irrationele gedachten, vijandige attributies en cognitieve vertekeningen
  • De jongere neemt verantwoordelijkheid voor zijn gedrag en de gevolgen daarvan
  • De jongere beschikt over een breder scala van gedrags- en probleemoplossende vaardigheden

Leren van Delict is niet bestemd voor jongeren met een IQ lager dan 70, tenzij de jongere beschikt over een redelijk tot goed sociaal aanpassingsvermogen. Voor deze jongeren is de interventie aan te passen. Bij elke sessie worden suggesties gedaan voor aanpassingen ten behoeve van LVB-jongeren.

Jongeren maken gebruik van een werkboek met trainingsopdrachten. Hierin worden ook aantekeningen en afspraken bijgehouden.

“Zowel kennis als vaardigheden die duidelijk meerwaarde hebben in het werkveld.”

Medewerker Den Hey Acker

Opleiding voor professionals

Trainers volgen een driedaagse opleiding tot Leren van Delict trainer. Om hieraan te kunnen deelnemen, dienen deelnemers te beschikken over een universitaire opleiding in de gedragswetenschappen en een aantal competenties (onder andere kennis van en ervaring met cognitieve gedragstherapie). Ook dienen zij de SAVRY-, SAPROF-, UCL- en (binnen justitiële jeugdinrichtingen) de YOUTURN-training te hebben afgerond.

De opleiding tot trainer Leren van Delict is een combinatie van theorie, praktijk en vaardigheden oefenen. Ten behoeve van elk dagdeel wordt door de trainers en de deelnemers relevante casuïstiek ingebracht. Gedurende de drie opleidingsdagen komen globaal de volgende thema’s aan bod:

Dag 1: Theorie, risicotaxatie, motiverende gespreksvoering en Fase 1

Dag 2: Delictketen, bespreking delictanalyse met ouders en verslaglegging; Fase 2 en uitdagen en ombuigen van storende cognities

Dag 3: Werken met verschillende doelgroepen, vergroten van probleemoplossende vaardigheden, evaluatie en afsluiting

 Na afronding van de opleiding ontvangen deelnemers een licentie met een geldigheidsduur van twee jaar.

Informatie

Voor informatie over Leren van Delict kunt u contact opnemen met Anna Hulsebosch van Stichting 180 (landelijk programmacoördinator) via annahulsebosch@180.nl of 06 – 23 62 38 96.

Informatie
3-daagse opleiding tot Leren van Delict trainer

Op maat?

Mail ons

Of bel Anna:
06-23623896