088-8800300 info@180.nl

samen werken aan een leuker leven voor ieder mens!

Algemene voorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden maken deel uit van de door Stichting 180 uitgebrachte offertes en overeenkomsten.

Het PDF(rechterzijde van deze pagina) kunt u gebruiken om de leveringsvoorwaarden te printen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 1. In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Opdrachtnemer: Stichting 180, ingeschreven in het Handelsregister van de KvK te Utrecht onder nr. 30256702, gevestigd en kantoor houdende (nieuwe adres invoegen??).
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Stichting 180 een overeenkomst aangaat, dan wel daartoe een offerte vraagt.
  3. De overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en Stichting 180 tot stand gekomen overeenkomst betreffende de opdracht tot het uitvoeren van workshops, trainingen en andere vormen van opleidingen.
  4. Open trainingen: trainingen en andere vormen van opleidingen waarvoor op individuele basis wordt ingeschreven.
  5. Incompany opdrachten: cursussen, trainingen en andere vormen van opleidingen die door Stichting 180 uitsluitend aan de opdrachtgever worden aangeboden.
  6. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer uitgebrachte offertes en op alle door opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
  7. Bij verschillen tussen de inhoud van de overeenkomst en de algemene voorwaarden gaat hetgeen in de overeenkomst is vastgelegd voor.
  8. Deze leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken
  9. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door opdrachtnemer.
  10. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij door opdrachtnemer schriftelijk aanvaard.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld.
 2. Tenzij in de offerte anders wordt vermeld, is deze geldig gedurende 30 dagen na dagtekening. Na afloop van de gestelde termijn kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 3. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van een schriftelijke opdrachtbevestiging of door schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever door middel van een per e-mail verzonden aanmelding of opdrachtbevestiging. Met een getekende overeenkomst wordt een verplichting aangegaan.
 4. Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van personeel van opdrachtnemer, binden opdrachtnemer slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Uitvoering en gedragsregels

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Bij uitvoering van opdrachten worden indien nodig derden betrokken.

Artikel 4 Auteursrecht en intellectueel eigendom

 1. Tenzij anders met de opdrachtgever is overeengekomen, rust op alle door opdrachtnemer verstrekte gegevens, zoals onderzoeksmethoden en – gegevens, rapporten, adviezen,brochures, readers, project- en trainingsmateriaal, software e.d. het auteursrecht op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door opdrachtnemer verstrekte informatie en gegevens, zoals onderzoeksmethoden en -gegevens, rapporten, adviezen, brochures, readers, project- en trainingsmateriaal, software e.d. zijn eigendom van opdrachtnemer of extern belegd intellectueel eigenaar en uitsluitend bestemd voor de overeengekomen opdracht en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 5 Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen, ook na beëindiging van de overeenkomst, geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle informatie die hen in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van een opdracht door de andere partij ter beschikking is gesteld en waarvan het vertrouwelijke karakter hetzij is aangegeven, hetzij redelijkerwijs kan worden ingezien.

Artikel 6 Medewerking opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zal tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opdracht met goed gevolg te kunnen verrichten.
 2. De opdrachtgever zal deelnemer(s) met zorgvuldigheid selecteren, motiveren en informeren over inhoud en werkwijze van training of coaching als wel informatie verschaffen over zaken van organisatorische aard.
 3. Benodigdheden van praktische aard (locatie, leermiddelen) zoals overeengekomen in de overeenkomst dienen gerealiseerd te worden overeenkomstig de specificaties van de opdrachtnemer.
 4. Mochten deze zaken (lid 1 t/m 3) onvoldoende gerealiseerd worden dan kan dit aangemerkt worden als een vorm van overmacht en gelden de dien overeenkomstige bepalingen (artikel 8).

Artikel 7 lid 1 Annulering en wijziging

 1. Na het tot stand komen van de overeenkomst heeft de Opdrachtgever gedurende 14 dagen het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de Opdrachtgever reeds is begonnen. Ontbinden kan alleen schriftelijk of per e-mail.
 2. Annulering of wijzigen van Open – en Incompany Trainingen kan alleen schriftelijk of per email en hiervoor geldt onderstaande vergoedingsregeling.
  • Bij annulering tot 5 weken voor aanvang is opdrachtgever €60 administratiekosten verschuldigd.
  • Bij annulering vanaf 28 tot 14 dagen voor aanvang van de training wordt 50% van de oorspronkelijke vergoeding in rekening gebracht.
  • Bij annulering tot en met 14 dagen voor aanvang van de training wordt 100% van het oorspronkelijke tarief in rekening gebracht.
 3. In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangebrachte deelnemer na aanvang van de training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige vermindering van de overeengekomen prijs.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht een deelnemer aan een training of workshop e.d. te weigeren, indien opdrachtnemer van oordeel is dat de omstandigheden dit besluit rechtvaardigen.
 5. Indien opdrachtgever de overeenkomst van opdrachten, anders dan Open – en Incompany Trainingen vroegtijdig wenst te beëindigen of van Stichting 180 verlangt dat zij haar dienstverlening opschort vanwege factoren die niet voor rekening van Stichting 180 komen, is opdrachtgever aan Stichting 180 een vergoeding verschuldigd, ten minste gelijk aan de door Stichting 180 gederfde omzet voor de resterende looptijd van de overeenkomst.
 6. Wijzigingen in de aard en de omvang van de overeenkomst dienen met opdrachtnemer schriftelijk overeengekomen te worden.
 7. Hoewel opdrachtnemer een verzoek om met wijzigingen van aard en omvang van de overeenkomst in te stemmen welwillend wil overwegen, is opdrachtnemer tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.

Artikel 8 Overmacht

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht opdrachten te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (naar tijd en locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet.
 2. Van overmacht is in ieder geval, maar niet uitsluitend sprake, indien trainers/acteurs als gevolg van onvoorziene omstandigheden (waaronder voor wat betreft de trainers/acteurs begrepen: ziekte) niet beschikbaar zijn.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden die bij uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de, tot nakoming verhinderende omstandigheid, zich aandiende.
 4. Uitval van een trainer/acteur door overmacht alsmede een hierdoor gewijzigde lesdatum zijn geen redenen voor kosteloze annulering of ontbinding door de Opdrachtgever.

Artikel 9 Tarief en kosten

 1. De aangeboden en overeengekomen tarieven en kosten zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte respectievelijk de totstandkoming van de overeenkomst geldende vergoedingen, loonkosten en sociale- en overheidslasten c.q. belastingen, waaronder btw-heffingen.
 2. Door middel van de offerte en overeenkomst wordt overeengekomen welke tarieven en kosten door opdrachtnemer in rekening zullen worden gebracht.
 3. Tarieven worden per kalenderjaar vastgesteld. De geldende tarieven voor de opdrachtuitvoering is afhankelijk van het kalenderjaar waarbinnen de opdrachtuitvoering plaatsvindt.

Artikel 10 Facturering

 1. Betaling dient plaats te vinden binnen 28 dagen na verzending van de factuur, onverminderd het recht van opdrachtnemer om vooruitbetaling te verlangen indien zij daartoe aanleiding ziet.
 2. Alle kosten die voor opdrachtnemer verbonden zijn aan de inning van hetgeen de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten (daaronder mede begrepen een redelijke vergoeding voor door de opdrachtnemer aan de inning te besteden tijd) worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 500,00.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgschade, daaronder begrepen schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die geen onmiddellijk en direct gevolg is van handelingen of geleverde prestaties van opdrachtnemer, dus ook medewerkers of aangetrokken derden (adviseurs, trainers, coaches en acteurs).
 4. Indien opdrachtnemer, met inachtneming van het in de wet, in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden bepaalde jegens de opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, is die aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die door de werknemers van opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt geleden en verplicht zich opdrachtnemer te vrijwaren voor aanspraken van die werknemers.
 6. Indien en voor zover in het kader van de uitvoering van de overeenkomst sportactiviteiten of daarmee vergelijkbare activiteiten worden ontplooid dienen de deelnemers zelf te beoordelen of zij fysiek tot deelname in staat zijn. Deelname is voor eigen risico van de deelnemer.
 7. Bij annulering op grond van dit artikel is opdrachtnemer nimmer gehouden tot vergoeding van eventueel voor opdrachtgever hieruit voortvloeiende schade.
 8. Indien opdrachtnemer wordt betrokken in een gerechtelijke procedure of andere geschillenbeslechting, is zij niet aansprakelijk voor alle daaraan verbonden en daaruit voortvloeiende kosten, tenzij ter zake anders wordt beslist.

Artikel 12 Klachtenregeling

 1. Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling die van toepassing is op alle diensten die aan opdrachtgevers worden geleverd. De klachtenprocedure vindt u hier: https://180.nl/over-180/klachtenprocedure-stichting-180
 2. Een klacht dient schriftelijk dan wel per email aan opdrachtnemer te worden gericht, binnen een week na beëindiging van de opdracht c.q. een deel van de opdracht.
 3. Opdrachtnemer behandelt de klant zoals geschreven in de klachtenprocedure.
 4. Opdrachtnemer zal het resultaat van de beslissing schriftelijk dan wel per email meedelen aan opdrachtgever.

Artikel 13 Privacy reglement registratie persoonsgegevens deelnemers

 1. Ten behoeve van de registratie en certificering van deelnemers aan een training legt Stichting 180 persoonsgegevens vast in daartoe bestemde bronnen.
 2. Deelnemers worden voorafgaand aan een training schriftelijk toestemming gevraagd akkoord te gaan met vastlegging van deze gegevens.
 3. Stichting 180 ziet er op toe dat ten aanzien van de organisatie en de beveiliging alle maatregelen in acht worden genomen welke zijn voorgeschreven in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het privacy reglement is te vinden op https://180.nl/over-180/privacyreglement-stichting-180

Artikel 14 Algemene Leveringsvoorwaarden Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht
 2. Van toepassing is steeds de laats gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tot opdracht.

Artikel 15 Slotbepaling

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voortvloeiende uit de tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter in het arrondissement Amsterdam, onverminderd het recht van opdrachtnemer zich te wenden tot een andere, op grond van de wet bevoegde rechter.

Versie: mei 2018