088-8800300 info@180.nl

samen werken aan een leuker leven voor ieder mens!

Klachtenprocedure

 

180 hecht aan tevreden relaties. Waar mensen werken, kunnen echter misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt. Indien u ontevreden bent over onze trainingen of producten, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Contact met 180

Het bespreken van uw klacht kan in de eerste plaats in een goed gesprek. Wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen met uw contactpersoon/accountmanager van Stichting 180 voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Formele schriftelijke klacht

Als uw probleem na een gesprek uw contactpersoon/accountmanager niet is opgelost of als uw klacht zich niet leent voor een persoonlijk gesprek, kunt u een formele schriftelijke klacht indienen. U kunt hiervoor gebruik maken van het klachtenformulier.

Hoeveel tijd heeft u om uw klacht in te dienen?

U heeft zes maanden de tijd om uw klacht in te dienen. Deze zes maanden gaan in op het moment dat uw klacht ontstaat.

Waar kunt u uw klacht indienen?

Wij verzoeken u gebruik te maken van het klachtenformulier. Dit formulier kunt u sturen naar:

Stichting 180
Mevr. I. van der Veen, directeur
Herenweg 19
3991 Houten

Wat gebeurt er met uw klacht?

 
Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.
U ontvangt binnen twee weken een ontvangstbevestiging van uw klacht waarin de afhandeltermijn wordt vermeld.

 

De directeur:

 • vraagt om meer informatie bij de medewerker(s) die op het moment van de klacht verantwoordelijk was (waren) voor uw zaak of zaken;
 • vraagt u eventueel om meer informatie;
 • vraagt relevante derden eventueel om meer informatie;
 • beoordeelt alle informatie en weegt de argumentatie van betrokken partijen;
 • neemt een definitief standpunt in;
 • informeert u zo spoedig mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken na de indiening van de klacht – schriftelijk en met redenen omkleed over dit standpunt. Indien de behandeling van de klacht niet binnen deze termijn kan worden afgerond, doet de manager kwaliteit en uitvoering daarvan schriftelijk en met redenen omkleed mededeling aan u, onder vermelding van de termijn waarbinnen het oordeel over de klacht zal worden uitgebracht.

Beroep

De deelnemer/cursist kan tegen de beslissing van Stichting 180 over de klacht in beroep gaan. Stichting 180 heeft hiervoor een onafhankelijke Commissie van Beroep in het leven geroepen. De Commissie van Beroep bestaat uit onafhankelijke leden.

Verzending

Indien de deelnemer/cursist in beroep wil gaan, dan stuurt de deelnemer/cursist het beroepschrift aan de Commissie van Beroep van Stichting 180, Herenweg 19, 3991 Houten. De stichting draagt er zorg voor dat het beroepschrift bij de Commissie van Beroep terecht komt. Deze bestaat uit Mw. drs. G.H.M. van Ammers. De commissie voorziet het beroepschrift van een dagstempel. Het dagstempel toont de datum waarop het beroep is ingediend en is doorslaggevend bij de vaststelling van de termijnen van beroepsmogelijkheid.

Beroepschrift

Het beroepschrift houdt in:

 • Naam en adres van de indiener
 • Datum van indiening
 • Omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen beroep wordt ingediend
 • De gronden van het beroep

Termijn voor indienen

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt twee werkweken. De termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de maatregel of beslissing is bekend gemaakt.

Termijnen uitspraak beroep

De Commissie van Beroep beslist zo mogelijk binnen 4 werkweken na indiening van het beroep. De commissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen.

Bindend

Het advies van de Commissie van Beroep wordt door Stichting 180 als bindend beschouwd. Daaruit voortvloeiende consequenties worden door Stichting 180 zo snel mogelijk afgehandeld.

Registratie

Stichting 180 zorgt voor een correcte registratie van uw klacht in de klachtenadministratie. Hierin worden de volgende gegevens geregistreerd:

 • uw persoonlijke gegevens;
 • (een verkorte omschrijving van) uw klacht;
 • de datum van indiening van de klacht;
 • de naam van de medewerker(s) die op het moment van de klacht verantwoordelijk was (waren) voor uw zaak of zaken;
 • de opleiding, training of product;
 • de gevoerde correspondentie over de klacht;
 • de status van de klacht (in behandeling / afgehandeld);
 • de eindbeoordeling van de klacht (gegrond / ongegrond);
 • de datum en wijze van afhandeling van de klacht.

Wij bewaren de administratie van uw klacht tot één jaar na afhandeling door de secretariaatsmedewerker. U kunt tijdens de behandeling van uw klacht, maar ook daarna, uw gegevens opvragen uit de klachtenadministratie.